• ประชาสัมพันธ์
  • บุคลากร
  • อบรม/สัมนา
ประกาศ!!!! วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาล และการสาธารณสุข ภาคใต้ มีกำหนดการณ์ส่งบทความวิจัย/วิชาการ ดังนี้ ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 (บัดนี้ - ธันวาคม 2560)

ประกาศ!!!! วารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ จัดอยู่ในวารสารกลุ่มที่ 1 ของฐานข้อมูล TCI ดาวน์โหลดรายละเอียดที่ Link นีั้

ประชาสัมพันธ์ คู่มือ การจัดทำวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ และการนำวารสารเข้าสู่ฐานข้อมูล ICI ดาวน์โหลดเอกสาร

โครงการ การจัดทำวารสารเครือข่ายวิทยาลัยพยาบาลและการสาธารณสุขภาคใต้ ฉบับออนไลน์ใน Thai Journal Online ในวันที่ 21-22 มีนาคม 2599 ณ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สงขลา สามารถดาวน์โหลดภาพได้ที่นี่

Additional information